ตัอนรับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ปี 2563

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น.  นางเกศริน เมฆลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงหนองล่อง, นายกเทศมนตรีเทสบาลตำบลวังผาง, นายนิโรจน์  แสนไชย  ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง, คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่อำเภอเวียงหนองล่อง, นางสาวอรวรรณ เจริญโต เกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอเวียงหนองล่อง (YSF) และคณะกรรมการศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน  นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  และนางสาวจิราพัชร แสงหล่อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องและกิจกรรมภายในเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอเวียงหนองล่อง (สวนปทุมทิพย์) โดยมี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชม ณ พื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร