ประวัติความเป็นมา

อำเภอเวียงหนองล่อง  เป็นชื่อเดิมของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ  เป็นแหล่งวัฒนธรรมและชุมชนใหญ่ในอดีตปัจจุบันเป็นชุมชนที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ อยู่ไกลจากอำเภอเดิม คือ อำเภอป่าซาง การติดต่อราชการของราษฏร ไม่สะดวก ราษฏรมีความประสงค์ขอตั้งเป็นกิ่งอำเภอใหม่โดยสภาตำบล 3 ตำบลเห็นชอบให้ ตั้งชื่อนี้

กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง  ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ประกาศ ณ วันที่  7  กุมภาพันธ์  2538ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน  2538  ให้แบ่งเขตการปกครองแยกจากอำเภอป่าซางในระยะเริ่มแรกได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดต้นผึ้งเป็นที่ว่าการกิ่งอำเภอชั่วคราว 
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 7,395,000 บาท ให้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอเวียงหนองล่องและบ้านพักข้าราชการบนที่ดินที่ราษฏร (บริษัทเสริมสุขไพบูลย์จำกัด) อุทิศให้ตั้งอยู่บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองล่อง (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 8 บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้)  จำนวนพื้นที่ 75 ไร่

ต่อมาได้มีพระราชกฤษฏีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เวียงหนองล่องในวันที่  24 สิงหาคม  2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่  8  กันยายน 2550  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 24 หมู่บ้าน ได้แก่


1.  ตำบลหนองล่อง   มี  9  หมู่บ้าน
 2.  ตำบลหนองยวง   มี   5  หมู่บ้าน
 3.  ตำบลวังผาง        มี 11 หมู่บ้าน

อาชีพหลัก  ทำการเกษตร อาชีพรอง   ค้าขาย,  รับจ้างทั่วไป ผลผลิตทาง การเกษตร  ได้แก่  ลำไย  ข้าว  กระเทียม  หอมแดง

อาณาเขต

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้   ติดต่อกับ อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่