ข่าวเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางเกศริน เมฆลา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง โดยนำมวลชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอเวียงหนองล่อง ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ,นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง,ข้าราชการตำรวจ สภ.เวียงหนองล่อง , สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เวียงหนองล่องที่ 8 แดน (อส.), กำนันและ ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ,ร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เชิดชูเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10 จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 427  คน โดยมีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่อง เป็นประธาน