อบรม Q อาสา

วันที่ 15—17 กรกฏาคม 2563  นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์, นางสาวรัชรินทร์ ชนะเดช, นางสาวเอื้อมพร ตาจุมปา,นางจันทร์นวล มะโนวงศ์, นายวรรธนกร ไชยชนะ และ นางธันยนันท์ สุขสวัสดิ์ ตัวแทนเกษตรกรอำเภอเวียงหนองล่อง เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (โครงการ Q อาสา) จังหวัดลำพูน การอบรมครั้งนี้ทำให้ Q อาสาที่เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งจากการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานจริงมาใช้ในการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น (Pre audit) เป็นที่ปรึกษาให้แก่เกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินแปลง GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพณ โรงแรมลำพูนวิลล์ อำเภอเมืองลำพูน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร