เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง

ที่ตั้ง : 289 หมู่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120

โทรศัพท์. 0-5352-8670, 0-5350-4066

E-mail : wiangnonglong@doae.go.th