CSS Templates

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

image

 

 

 

 

 

 

ข่าวเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

10 มิย.58 คัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558

 

นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง
ให้การต้อนรับคณะติดตามนิเทศงาน นำโดย
นางจำเนียร แสนราชา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ
ในวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
เวียงหนองล่อง
นางสาวอภิสรา วีระโจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ
เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านฯ หนองยวง ติดตามการดำเนินงานกลุ่มฯ
ในวันที่ 22 มกราคม 2557
 
นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง
นางสาวอภิสรา วีระโจง นวส.ปฏิบัติการ ออกให้บริการ
ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ พื้นที่ตำบลหนองล่อง
ในวันที่ 21 มกราคม 2557
 
นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง
ร่วมประชุมประจำเดือนกำันัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงหนองล่อง
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555
 
นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง
ร่วมจัดนิทรรศการในงานกาชาดและฤดูหนาวจังหวัดลำพูน
ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาจังหวัดลำพูน
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2555
 
นางเกศริน เมฆลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเีวียงหนองล่อง
ร่วมงานเปิดตลาดน้ำร้องธาร - ท่าลี่
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
ณ บริเวณหน้าวัดร้องธาร - ท่าลี่ หมู่ 3 ตำบลวังผาง
นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง
ร่วมประชุมสภาแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอฯ
ณ ที่ว่าการกลุ่มแม่บ้านฯ หมู่ 4 ตำบลวังผาง
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
 
นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง
และ นางเกศริน เมฆลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2555 ตำบลวังผาง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง
นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ และเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมโดย ดร.ประหยัด
มะโนพะเส้า รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสถาบันเกษตรกร
พร้อมคณะ ออกตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว ปี
2555/56 พื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง
นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สสข.6
เชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมวางแผน
การสุ่มตรวจเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 55/56
โดยใช้เครื่องจับพิกัด GPS ในวันที่ 10 ตุลาคม 55
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม #1

ประชาคมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้าน
ด้านไม้ผล ตำบลวังผาง

ภาพกิจกรรม #2

 

ภาพกิจกรรม #3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ฐานข้อมูลทางกฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์บริการ องค์ความ
รู้การเกษตร
สายด่วน
ข้อมูลภาครัฐ
ระบบรายงานสถานการณ์
ภัยธรรมชาติและรายงาน
การให้ความช่วยเหลือ
บริการแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
วารสารกรม
ส่งเสริมการเกษตร
จดหมายข่าว
กรมส่งเสริมการเกษตร