เกษตรอำเภอเวียงหนองล่องลงพื้นที่ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น นางเกศริน เมฆลา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ลงพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่องให้การต้อนรับนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งนี้ได้ เยี่ยมชุมชนต้นแบบเพื่อติดตามการปลูกผักสวนครัวของโครงการว่างสร้างอาหารของเกษตรกรบ้านเหล่าดู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร