อบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางเกศริน เมฆลา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง มอบหมายให้ นางจิรัฏฐญา บุญเรืองศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.อ.เวียงหนองล่อง เข้าร่วมอบรมประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) โดยมี ดร. ประหยัด มโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร